UWAGI PRAWNE

Strona cristaldarquesparis.com jest własnością Arc Management & Services SAS, francuskiej spółki akcyjnej o uproszczonej strukturze, z siedzibą pod adresem 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 Arques (Francja), zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek w Boulogne-sur-Mer pod numerem 834 257 081.

Wydawca: Arc Management & Services

Redaktor strony internetowej: Nicholas Hodler

Hosting: Kinsta Inc. – Frankfurt (Niemcy)

Kredyty fotograficzne: Arc Management & Services, Getty Images

Ochrona danych osobowych

Pragnąc zapewnić jak najlepszy poziom ochrony Państwa danych osobowych, Arc Management & Services zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do przetwarzania danych osobowych użytkowników Internetu zgodnie z przepisami francuskiej ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, o informatyce, przechowywaniu danych i wolności informacji, oraz przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych.

Wyjaśnienie Państwa praw oraz wyczerpujące informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Arc Management & Services lub przez Grupę Arc są swobodnie dostępne w ramach naszej Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań lub wniosków dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Arc Management & Services lub przez Grupę Arc, mogą Państwo zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych (IOD) na adres e-mail: DPO@arc-intl.com, lub napisać do:

Inspektor Ochrony Danych,

Arc Management & Services,

104 avenue du Général de Gaulle

62510 Arques – Francja

Więcej informacji można również uzyskać na stronie internetowej francuskiego urzędu ochrony danych (CNIL) pod adresem www.cnil.fr lub we właściwym lokalnym organie nadzorczym.

Prawa własności intelektualnej

O ile nie postanowiono inaczej, prawa własności intelektualnej do dokumentów, obrazów i wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej są wyłączną własnością Arc Management and Services, która nie udziela żadnego rodzaju licencji ani prawa poza prawem do korzystania ze strony internetowej. W szczególności, znaki towarowe, wzory i inne prawa własności intelektualnej wymienione na stronie są własnością odpowiedniego podmiotu Grupy Arc. Jakiekolwiek przedstawianie lub powielanie niniejszej strony w całości lub w części jakąkolwiek metodą bez uprzedniej pisemnej zgody Arc Management & Services jest zabronione i może skutkować podjęciem działań prawnych.

Dostępność strony

Arc Management & Services zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom dostęp do strony internetowej w dowolnym momencie. Strona jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem sytuacji siły wyższej, problemów informatycznych, problemów ze strukturami sieci komunikacyjnej lub trudności technicznych. Arc Management & Services może wyłączyć stronę ze względów konserwacyjnych i dołoży wszelkich starań, aby powiadomić o tym użytkowników z wyprzedzeniem.

Grupa Arc nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niedostępności strony internetowej z jakiegokolwiek powodu lub z powodu błędów, za nieścisłości lub pominięcia danych dostępnych na stronie internetowej, za straty lub szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego dostępu osób trzecich, skutkujące zmianami informacji udostępnianych na stronie internetowej, a w szerszym ujęciu za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, niezależnie od ich przyczyny, pochodzenia lub charakteru, powstałe w wyniku korzystania lub dostępu do strony internetowej przez użytkownika lub pobrania ze strony internetowej.

Linki

Strona może zawierać łącza do innych stron internetowych lub innych źródeł online. Grupa Arc nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i źródeł zewnętrznych oraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na tych stronach lub w źródłach zewnętrznych bądź za ich pośrednictwem. Użytkownikom nie wolno umieszczać prostych lub hipertekstowych linków do niniejszej strony bez uprzedniej pisemnej zgody Arc Management & Services. W każdym przypadku linki, nawet te dozwolone milcząco, muszą zostać usunięte na żądanie Arc Management & Services.